Az egyesület alapszabálya

Nagykun Horgász Egyesület
Karcag
Alapszabály(Az eredeti Alapszabály a hatályos módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva)
2007
Karcag


Tárgymutató 
|. Az egyesület neve. célja és fe|adata 
I|' Azegyesület tagjai
IlI. Az egyesület szervei és működéstik
Iv Az egyesület szerveinek működósi sz'abáIyz'ata
V Az egyesü|et tisztségviselői
VI. Az egyesület képviselete
Vll' Az egyesiilet jogi személyisége és vagyona
'vlll. Egyebek
IX. Az egyesület felügyelete
X' Az eg1e:ület megszünésc
XI. Zátó rendelkezések


Általános  rendelkezések
I. Az egyesület neve, céIja és feladatl
1.$
l. Az egyesület neve: Nagykun Horgász Egyesület Karcag
(későbbiekben: egyesület)
2. Székhelye: Karcag. a mindenkori egyesületi elnök lakcíme
3. Működési területe: Karcag és környéke
4. Pecsétje: Kör alakú. A köriratban az egyesület neve. az alapítás évszáma és egy , horog található.
2.$
Az egyesület a tagok önkéntes létrehozott társadalmi Szervezete. amely párioktól független, pártokat és országgyrilési képviselőket nem támogat, országgyűIési
képviselőjelöltet nem állít.
Az egyesület cé|ja:
a) A tagok horgászérdekeinek képviselete, érdekeinek védelme.
b) A tagok terméSzetszeretetére és védelmére, a halászati és horgászati törvény és végrehajtási rendeletének, valamint ezekre épülő különféle szabályok betartására és betartatására való nevelése.
3.$
Az eryesü|et a 2. $-ban meghatározott célok érdekében:
a) Biztosítja tagjainak az egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek. jogszabályok gyarapítását.
b) Különböző módon igyekszik biztosítani, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat betartsák.
c) Segíti az állami szerveket - hatóságokat  az orvhalászat megelőzésében és és orrvhorgászat megszüntetésében. A vizek tisztasága és a természet védelmében.
d) Halfogó- éS a tagság igénye esetén -egyéb  sportversenyeket rendezhet.

Az előbbieken kívü| a következő feladatokat látja e|:
e) Tagjai érdekképviseletét érdekvédelmét.
f) Javaslatokkal, kezdeményezésekkel fordul - közvetlenül és képviselői utján az illetékes szervekhez a horgászérdekek érvényesítésére.
g) Halgazdálkodást haltermelést és értékesítést - valamint egyéb gazdálkodói- vállalkozói, kereskedelmi tevékenységet folytathat;
h) Horgásztanyát létesithet és üzemeltethet.
4.§
l. Az egyesüle t a Közép- Tisza-Vídéki Horgász Egyesület Szövetsége (Szolnok, Tabán. u. 9.) tagiaként fejti ki működését. (A következőkben Horgász Szövetség, Szolnok)
2. Az egyesület önállóságát a szövetséghez való tartozás nem korlátozza.
II.
AZ EGYESÜLET TAGJAI
5.$
l. Az egyesületnek teljesjogú tagjai, jogi személyiségű és pártoló tagjai lehetnek.
2' Az egyesületnek csak az lehet tagja aki nem áll állami horgászjegy vásárlásának tilalma alatt; aki a tárgyévre érvényes alrami jeggyel, endelkezik.
3. Iljúsági tagnak a 18 éven aluli fiatalokat lehet fölvenni.
4. Az egyesületnek külföldi jogi személy és külföldi állampolgár tagjai is lehetnek.
5. Az egyesületbe való felvételről - az eredményes horgászvizsga letétele után - az egyesület elnöke, titkára, dönthet valamint az elnök áltat megbízott személy.

6. Kedvezményezett - csökkentett tagdíjat. fizethetnek

 • a 70 éven felüliek
 • horgászfeleségek, élettársak
 • 18 éven aluliak.

A tagdíjak mértékében és a kedvezmények megadásában az elnökség dönt.

7. Az egyesületi tagok jogai:

a) A tagokat egyenlő jogok illetik meg.

b) A választott küldöttek útján részt vehetnek a küldöttközgyűlés munkájában, akik választhatnak és választhatók is az egyesület önkormányzati szerveibe és a, Horgász Szövetség'' szolnoki szerveibe.

c) Igénybe vehetik az egyesület szolgáltatásait;

 • a törvényben, jogszabályban előírt feltételek esetén állami jegyet igényelhetnek, majd ennek birtokában területi engedélyt válthatnak és az abban feltüntetett vízterületeken horgászhatnak.
 • a különféle horgászjellegű tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken,kiállításokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt vehetnek.

d) Javaslatokat,  indítványokat tehetnek az egyesület önkormányzati szerveihez tisztségviselőihez; felvilágosítást , segítséget kérhetnek bármilyen horgászatai  ügyben.

e) A törvényben megállapított feltételek esetén az egyesület bármely önkormányzati szervébe megválaszthatók.

f) A tudomásra jutástól 30 napon belül az illetékes bíróság előtt megtámadhatják az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát.

8. Az egyesületi tagok kötelességei:

a) Az alapszabályban, a küldöttközgyűlés és az egyesület választott szerveinek

határozatában foglaltakat betartani, végrehajtani, illetőleg betartatni, végrehajtatni.

b) Az egyesületi és szövetségi tagdíjat, valamint egyéb befizetési kötelezettségeke t az előírt időben , az egyesületi  pénztárba befizetni.

c) az egyesület küldötteinek részt venni a küldöttközgyűlésen.

d) Segíteni az egyesületet feladata teljesítésében, valamint közreműködni abban, hogy az önként tevékeny részt vállaló tagok és tisztségviselők feladataikat eredményesen elláthassák.

9. Az egyesületi tagság  megszűnik:

 • elhalálozással
 • kilépéssel
 • törléssel és
 • kizárás következtében

a) Elhalálozás, kilépés, kizárás esetén a befizetett tagdíjak és egyéb összegek nem követelhetőek vissza, elhalálozás esetén azonban  az egyesület elnöke,  titkára , egyéni elbírálás alapján a tárgyévre befizetett összegeket  az állami és területi jegyek árának kivételével  visszatérítheti.

Kizárás folytán az veszíti el tagságát akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős határozattal kizárt az egyesület tagjai sorából.

Minden esetben ki kell zárni az egyesületből azt a tagot, akiről az illetékes állami szervek halvédelmi, illetőleg halgazdálkodási bírsággal  büntettek.

III.

AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

6.§

l. Az egyesület önkormányzati szervei:

a) küldöttközgyűlés
b) elnökség
c) felügyelő bizottság
d) fegyelmi bizottság

Küldöttközgyűlés

7.§

1.   Az egyesület legfelsőbb szerve a küldöttközgyűlés, az egyesület küldötteinek közössége.
2.   A küldöttközgyűlés küldötteit első esetben  a küldöttközgyűléssé alakuláskor l999-ben a közgyűlés választotta. Ezt követően a különféle okokból megszűnt küldötti tisztségviselők helyére a küldöttközgyűlés választja a küldötteket  minden 20 (húsz) tag után egy küldöttet.
3.   A küldöttközgyűlésen minden tag részt vehet, de csak a küldöttek rendelkeznek szavazati joggal.
4.   A küldöttközgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha:
 • bíróság elrendeli.
 • az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának és okának megjelölésével  kéri
 • az elnökség szükségesnek tartja
 • a felügyelő bizottság kezdeményezheti.
5.   A küldöttközgyűlés kizárólagosan hatáskörébe tartozik
a) Az alapszabály megállapítása  elfogása és módosítása.
b) Az éves költségvetés, zárszámadás és vagyonmérleg megállapítása.
c) Az egyesület tulajdonát képező vagyon ingatlan  megterhelése, elidegenítése.
d) Az elnökség éves beszámolójának elfogadása.
e) Más egyesülettel való egyesülés. az egyesület feloszlásának megszűnésének kimondása.
f) Az egyesület önkormányzati szerveinek, tisztségviselőinek megválasztása, illetőleg felmentése.
g) Döntés a horgász egyesületek szövetségében való részvételről, a képviseletről, gazdálkodási, kereskedelmi vállalkozásokban. társulásokban való részvételről.
h) Az egyesület megszűnése esetén döntés a vagyon sorsáról.
i) Megsemmisíti az elnökség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait, 
j) A költségvetésben összességében állapítja meg a tisztségviselők
tiszteletdíját.
k) Dönt a tisztségviselők fegyelmi ügyeiről másodfokon.          
  
      

Elnökség

8.§

l. Az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve az elnökség.

2. Az elnökség tagjai:

- a küldöttközgyűlés által választott elnök titkár, gazdasági vezető és 4 (négy) tag .Ezen 7 (hét) tagon kívül a küldöttközgyűlés tiszteletbeli elnökségi tagot is választhat.

3.Az elnökség:

a) Ellátja a tagok érdekképviseletét, érdekvédelmét.

b) Kapcsolatot tart fenn a horgász szövetséggel, a különböző szervekkel

c) összehívja a küldöttközgyűlést és előkészíti annak tárgysorozatát.

d) Gondoskodik a költségvetés, zárszámadás, vagyonmérleg összeállításáról  és a  küldöttközgyűlés elé terjeszti.

e) Szervezi a halgazdálkodást, haltermelést és értékesítést gazdálkodói-vállalkozói, valamint egyéb kereskedelmi tevékenységet.

f) Dönt a kezelésében lévő horgászvizek horgászrendjéről, a területi jegyek árairól, a horgásztanyák igénybevételi, bérleti díjáról.

g) Dönt:

- az egyesület céljai megvalósításáért végzett munka elismerésére kitüntetés (plakett. jelvény) alapításáról,

- különféle munkabizottságok létrehozásáról.

- eves tagdíj és egyéb befizetések mértékéről.

- a hatáskörébe tartozók jutalmazásáról, kitüntetéséről aminek hatáskörét átruházhatja az elnökre, és titkárra,

- a költségvetés egyes rovatai közötti átcsoportosításban,

- a Választott tisztségviselők fegyelmi ügyében első fokon

- a fegyelmi bizottság tagjaival szemben első fokon

 - a tagokkal szemben másodfokon.

h) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.

i) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal - meg kell hívni a Felügyelő és Fegyelmi Bizottság elnökeit.

                           

Felügyelő Bizottság

l. A felügyelő bizottság elnökét, elnökhelyettesét és egy tagját - összesen 3 (három) főt- a küldöttközgyűlés választja, akik az egyesületen belűl más tisztséget nem viselhetnek.

2. A bizottság köteles ellenőrizni az egyesület

- szerveinek  a – küldöttközgyűlés kivételével - a törvényes és alapszabályszerű működését. - - ügy- és pénzkezelését.

a) Az ellenőrzésről az ellenőrzési naplóban - készíti el feljegyzését.

3. A felügyelő bizottság tevékenységét - ellenőrzését - legalább két tagja útján látja el.
4. A,,felügyelő bizottság a hiányosságok megállapítása esetén a következő intézkedéseket teheti :

a) Szóban vagy írásban-_ a hiányosság(ok) súlyától függően felhívja az illetékes vezető(k) figyelmét és javaslatot tesz a helyes, követendő eljárásra.

b) Súlyosabb hiányosságok  eseten megállapításairól írásban tájékoztatja az illetékes Vezetőt Vezetőket májad az elnökséget és s szükséges  intézkedések megtételét kezdeményezi.

c) Ha a javasolt intézkedések _ a felügyelő bizottság megítélése szerint . elnökségi hatáskörbe tartoznak és a testület összehívására jogosult  személyek a testületet harminc napon belül nem hívják össze , a testület összehívásáról a felügyelő bizottság intézkedik.

5. Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik, összehívásáról az elnök vagy helyettese gondoskodik.

Fegyeli Bizottság

10.§

1. A felgyelmi bizottság elnökét, elnökhelyettesét és egy tagját - összesen 3 (három) főt- a küldöttközgyűlés választja, akik az egyesületen belűl más tisztséget nem viselhetnek. 

2. A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztseggel nem rendelkező tagjaival, a felügyelő bizottság tagjaival. valamint az egyesület vezetőségi tagjaival szemben.
3. A bizottság eljárására a hatályos törvények,  jogszabályok az irányadók.

4. A bizottság a fegyelmi helyzetről és minden fegyelmi ügyről döntéseikről  rendszeresen tájékoztatja az elnökséget a közgyűlésnek  pedig beszámol munkájáról.
5. A fegyelmi bizottság szükség szerint ülésezik; összehívásáról az elnök vagy helyettese gondoskodik.

IV.

AZ EGYBSÜLET SZERVEINEK

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

11.§

1. Az önkormányzati szervekben a tagok egyenlő jogokat gyakorolnak; minden egyesületi küldöttnek egy szavazata van.

2. Szavazati joga annak a küldöttnek van. akit a küldöttközgyűlés tagjainak sorába választott.

3. A testületek akkor határozatképesek,  ha tagjainak több mint a fele az ülésen megjelent.

Határozatképtelenség esetén. 15 (tizenöt) napon belül az összehívást meg kell ismételni. Ha a megismételt közgyűlés az eredetitől eltérő napra kerül  kitűzésre, az csak újabb meghívóval hívható össze, ame1yben tájékoztatni kell a tagokat  megismételt közgyűlés tényéről napirendjéről - és figyelmeztetni kell a tagságot  arra, hogy a megismételt közgyűlés a .megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

4. A testület döntéseit nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza személyi kérdésekben is.

Szavazategyenlőség esetén az a javaslat tekintendő elfogadottnak, amelyre az ülést levezető elnök szavazott.

Titkos szavazást akkor kell tartani, ha a jelenlévő tagok, több mint a fele ezt kéri, valamint ha egyes tisztségekre több jelölt is van.

Többes jelölés esetén a javasolt személyek akkor válnak jelöltté, ha megkapják a nyílt szavazatok több mint a felét.

5. A küldöttközgyűlés tagjainak minősített kétharmados többségű szavazatára van szükség az egyesületnek más egyesülettel szervezettel való egyesülésének elhatározásához.

(A határozatképes jelenlévők kétharmada.)

 

6. A testületek összehívására az elnök, titkár. aZ elnökség. és a felügyelő bizottság jogosult

7. A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet a többi testületi ülésekről, emlékeztetőt

kell készíteni.

V.

AZ EGYBSÜLET TISZTSÉGVISELŐI

12.§

1. Az egyesület tisztségviselői:

- elnök titkár, gazdaságvezető

- felügyelő és fegyelmi bizottság elnökei és elnökhelyettesei

2. Az egyesület elnökét akadályoztatás esetén a titkár helyettesíti.

3. Tisztségviselővé csak büntetés hatálya alá nem tartozó választható.

4. A tisztségviselő mandátuma megszűnik:

- mandátuma lejártával

- a felmentésével

- a halálával

- tagsági viszonyának megszűnésével.

13.§

Elnök feladata

l . Az elnök

 1. Képviseli az egyesületet gondoskodik a küldöttközgyűlések és az elnökségi ülések összehívásáról és azokat levezeti vagy levezetteti. Kapcsolatot tart a különböző szervekkel, szervezetekkel.
 2. Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását. őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett.
 3. Utalványozási jogkört gyakorolhat.
 4. d) Kinevezi, illetőleg szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat: meghatározza munkaköri feladataikat. Biztosítja a munkaköri feladataikat. Biztosítja a „Munkaügyi Szabályzat”-ban foglaltak érvényre juttatását.
 5.  Az egyesület leveleit, okiratait es kiadványait, a jogszerző és kötelezettségeket vállaló okiratokat. szerződéseket aláírja, illetőleg azokat megköti.
 6. Gazdálkodik a költségvetés keretei között.
 7. Kijelöli az egyesület Versenycsapatát és vezetőjét a különféle versenyekre.
 8. Gondoskodik a vállalkozások folyamatos üzemeltetéséről, szervezi és irányítja azokat.

2. Az elnök társadalmi megbízatásként látja el a feladatát részére az elnökség tiszteletdíjat állapít(hat) meg.

3. Az elnököt munkájában a titkár és gazdaságvezető segíti.

4. Az elnököt akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti.